Javascript

การใช้ number format ใน javascript

number format ก็คือ ฟังก์ชั่นที่ทำให้ตัวเลขธรรมดา กลายเป็นตัวเลขที่มี ลูกน้ำ(,) และ จุดทศนิยม (.) เช่น 1234.56 พอผ่าน ฟังก์ชั่น number_format ก็จะกลายเป็น...

Read More